نماز می‌خوانم نه از برای خدا...نماز می‌خوانم برای قربت...نماز می‌خوانم از‌برای خودم...برای آرامش خاطر...که از معدود لحظاتی است که آرامش واقعی را بدست می‌آورم....