باران رحمت الهی است...گريه پاک خداوند است...ببار باران...نم‌نم...!!!