ای غمها و ياسها کنار برويد و دور شويد؛که من با کوهی از انگيزه به ميدان آمده‌ام...مطمئنم که نمی‌توانيد مانعم شويد و جلويم را بگيريد...بچرخيد تا بچرخم!