فردا فرقی با امروز ندارد٬همانگونه که امروز٬فردای ديروزی است که انتظار فردايش را می‌کشيديم!