می‌گويند درد و سختی٬گناهان را می‌شويد و پاک می‌کند...در اينصورت آيا روا است که برای شفای آنهايی که بيماری سخت دارند؛دعا کنيم و يا در بهبود آنها بکوشيم؟