ترس وجودم را فراگرفته است...پزشکی علمی است که انتها ندارد...تا پايان عمرم اگر روزی يک کتاب هم بخوانم تمام نمی‌شود...چه بايد بکنم؟