در جاده زندگی گسستها و دره‌های بی‌شماری وجود دارد...هر کسی که بتواند از اين دره‌ها بالا رود و دوباره وارد جاده زندگی شود پيشرفت می‌کند...آری گسستها و سختيها موجب تکامل انسان می‌شود...