موسيقی مسکن روح است...چونان آبی است که بر آتش روح ملتهب و خسته و ناآرامم پاشيده می‌شود...آرامش لذت‌بخشی را موجب می‌شود...آرامش...آرامش...آرامش...