نوزاد به سختی دنيا آمد...به محض تولد گريست...معترض بود که چرا خلوت و آرامشش را بر هم زده‌ايم و او را وارد اين دنيای سخت کرده‌ايم...او از همان اول می‌دانست که چه راه سختی در پيش دارد...نوزاد همچنان می‌گريست!