معروفه که می‌گن هر کسی رو می‌خواهی بشناسی٬دوستانش رو ببين و بشناس...نگاهی به کشورهای دوست و برادر ايران بياندازيد...

  !so,plz judge it yourself