می‌گريستم و فرياد می‌زدم:رهايم کنيد٬داشتم با فرشتگان بازی می‌کردم...افسوس از آن پزشکان بی‌رحم که هرگز نگذاشتند بفهمم که برنده بازی آخر چه کسی بود؟!!!