حکومت اسلامی و انقلابی باعث شده که شهادت آنقدر بی‌ارزش شود که هر مرگ و حادثه‌ای٬شهادت ناميده شود!