ديشب برادران رايت به عنوان بزرگترين قاتلين دنيا محاکمه شدند!