آخ يلدا٬يلدا...کجا بودی؟...تو ميلاد زمستانی...تو نويد برف و سرمايی...بيا که مدتی است منتظرت بودم...تولدت مبارک يلدا!