او درک نشد...روش درمانش طولانی به نظر رسيد...همراه مريض٬دستش را به رويش بلند کرد و بر صورتش کوفت...بر دلش کوفت...پزشک شکست...گريست...مريض درمان نشده را بردند در حاليکه دل شکسته پزشک پيش مريضش بود...