خنده‌های از ته دل کجا رفته؟قهقهه‌های مستانه کجا رفته؟شاديهای بی‌دغدغه کجا رفته؟...آهای کسی نديده است؟...گم شده‌اند...نه٬ من گم شده است...