ديگر کسی از آن دخترک تنها و گرسنه در سرمای شب کبريت نمی‌خرد...ديگر جوانانی که در جيبشان فندک دارند نمی‌دانند که با خريدن کبريت٬شب دخترک را تا صبح تمديد می‌کنند...دخترک صبح را نمی‌بيند با اينکه شب کريسمس است...!