چه انتظار بی‌جايی است وقتی شب تو اورژانس٬ سرنگ ۱۰ و ۵ ٬سرم نرمال سالين٬ديگوکسين٬ SK ٬مانيتورينگ درست وفشارسنج سالم و ... نداشته باشيم و بخواهيم بيماران را درمان کنيم!
با چنين امکاناتی فقط می‌توان DKA را با سرم رينگر درمان کرد و نظاره‌گر مرگ بيمارانی با تابلوی MI و GIB و کاهش سطح هوشياری و سپسيس و...باشيم و به فرشته مرگ لبخند بزنيم...!
ببار باران...ببار که بغض پاييزی ابرم...بغض يک غروب غمناک...ببار نم‌نم...!!!

دلمان خوش است که در يکی از بزرگترين بيمارستانهای دولتی پايتخت ميهن اسلامی کار می‌کنيم!