حسادت زنانه و غيرت مردانه٬دو چيز از يک جنس و ماهيت هستند که به طور متفاوت تظاهر می‌يابند...