دلم نمی‌خواد وقتی مردم٬با دسته گل سر قبرم بيای و انرژی‌تو خرج کنی و تو سرت بزنی و از خوبيهام بگی و قربون‌صدقه‌ام بری...چه فايده؟...دلم می‌خواد نصف اون انرژی و محبتت رو الآن برام خرج کنی...می‌فهمی؟