آدم می‌تونه الکی و يا زورکی بخنده و قهقهه بزنه ولی هيچ‌وقت٬هيچ‌وقت نمی‌تونه الکی٬های‌های گريه کنه و اشک بريزه...هيچ‌وقت نمی‌تونه به دروغ با تمام احساسش نم‌نم اشک بريزه...هيچ‌وقت به اشک شک نکن...هيچ‌وقت...

۲۴ بهمن ۱۳۸۳