گاهی وقتها بزرگترين نقاط قوت٬تبديل به بزرگترين نقاط ضعف می‌شوند و بالعکس!