مرد را زن چون سايه است٬گر که دنبالش کنی بگريزد٬گر که بگريزی دنبالت کند!