دلم برات تنگ شده٬اما افسوس که دلم را به دلت فروختی!