همکلاسی يادته؟...يادته سر کلاس بوديم...کنار هم می‌نشستيم...تيکه می‌پرونديم...به آهستگی از خنده روده‌بر می‌شديم...يواشکی حرف می‌زديم...از کلاس جيم می‌شديم و بيرون کلاس شيطونی می‌کرديم...همکلاسی يادته؟...يادته چه امتحانهای سختی رو با هم پشت سر گذاشتيم...چه شبهايی رو که از استرس فردا نخوابيديم...همکلاسی يادته؟...يادته سر کلاس بوديم...کنار هم می‌نشستيم...همکلاسی يادته؟...من که يادم نمی‌ره٬تو يادته؟