دستها را بايد شست٬ميوه را بايد چيد
درها را بايد بست٬زين خانه بايد رفت!