نوزاد گريه می‌کند٬من نيز می‌گريم...پس فرق من با نوزاد چيست؟