پزشکی يعنی کشتن خود٬ گذشتن از خود و فنا شدن خود ! آری پزشکی يعنی خود درد!