هر چه بين تعيين هدف و زمان عمل فاصله بيفتد٬احتمال موفقيت کاهش می‌يابد.