اين جمله رو تا حالا دوبار٬ همين موقع از سال تو نم‌نم گفته‌ام:

ای آتش اصلا سرخی نخواستم.همان زردی که به تو دادم پس بده٬خودم با سيلی صورتم را سرخ نگه خواهم داشت.