چشم من٬چشم گفت و چشمه شد...چشمه چشم٬چشم‌گويان٬گريان٬ نم‌نم باريد...بغض بارانش سرآخر ترکيد...

* وبلاگ از گوربرگشته نيز بعد از مدتها آپديت شد٬از دستش ندهيد...