نوزاد کوچولو٬ آخر اين دنيا چه چيز ارزشمند و جذابی دارد که اين همه برای زنده ماندن تقلا می‌کنی؟...به سختی نفس می‌کشی و به همين خاطر مرا فيکس تو کرده‌اند که مواظبت باشم...اين دنيا ارزشش را ندارد...برو تا من هم بروم بخوابم...خيلی خسته‌ام!