خری بوديم که از خريت٬خريتی کرديم که هيچ خری در عالم خريت٬چنين خريتی نمی‌کند!

پ.ن:۵ سال شد!