اگر بدانی که چه راهی را پيش رو داری٬هيچ‌وقت نااميد نمی‌شوی...