در کارم طاقت ديدن هر چيزی را دارم بجز ديدن چهره کودکان معصومی که اهريمن سرطان وجودشان را تسخير کرده و ذره‌ذره نابودشان می‌کند...با ديدنشان آتش می‌گيرم...

پ.ن:ايمان داره می‌ميره...۱۲ سالشه!