دين برای اداره جامعه خوب و لازم است٬به شرط اينکه در قلب مردم باشد نه اينکه بالای سرشان باشد!