صدای پای فرشته مرگ آرام آرام شنيده می‌شد...به پشت در اتاق احيا رسيده بود...آن اتاق آخر...موهای تنم سيخ شده بود...چشمان ملتمس من کارگر نشد...فرشته بی‌رحم٬او را هم برد...تمام زحمات چند ساعته‌ام را بر باد داد!

دی‌ماه ۱۳۸۴-بخش داخلی-بيمارستان امام حسين