مومنان و خداپرستان واقعی٬مغرورترين آدمهای دنيا هستند؛چون نمی‌خواهند به کوچکتر و پايين‌تر از خدا -آن قدرت مطلق- احساس نياز داشته باشند و به آن پناه ببرند...