نگاه...پسند...برق...فکر...جدل...تلاش...حرف...ارتباط...درخواست...رد...اصرار...زجر..رد...التماس و اصرار...رد...زجرواشک...ابرام واصرار...زجر....ارتباط....سرکوفت...زجر...تحقير....سکوت...اشک...
تحقير...خشم...زجر...اشک...سکوت...بهانه...سردی...زجر...اشک...جسرت...حسرت...قطع ارتباط...حسرت و اشک...
آيا می‌ارزيد؟حال چه مانده جز حقارت و خشم و زجر و حسرت و اشک؟...و فقط اشک...