هم جسم و هم روح خسته است...جسم خسته با استراحت آرام می‌شود اما٬روح خسته آرامش و استراحت را بر هم می‌زند...پس چه توان کرد؟