آی جان مريم٬چشمهاتو وا کن٬منو نگاه کن٬دارم گريه می‌کنم!

پ.ن:من هم آدم هستم...