ای امان از دل...امان از اين دل که بدجور گرفته است...دل گرفته٬آتشم می‌زند...امان از اين دل گرفته...امان از اين دل گرفته...