سلام دوستان.روز پزشک بر همگی پزشکان عالم مبارک.

واما امروز...امروز روز اول استاجری ما بود....بخش جراحی بيمارستان مدرس....وای که چه قدر آدم تو بيمارستان خسته می شه...ولی بی خيال....مسوول استاجر ها شدم

وای که چه قدر اين بيمارستان باحاله.....مدرس و عشق و ديگر هيچ.باحال ترين بيمارستان روی زمينه!!!!

خيلی خسته ام....فردا ادامه داستان داوود رو می نويسم.

حامد همتون رو دوست داره