محمد جان نبودی که ببينی شهر آزاد گشته است...نيستی که ببينی جنگ تمام شده است...نبودی که ببينی صدام٬برادر حسين شده بود...نيستی که ببينی عراقيان٬ برادران مسلمان ما شده‌اند...نيستی که ببينی حاصل تلاشهايت را چه کسانی استفاده می‌کنند...بيشتر ناراحت و اذيتت نمی‌کنم٬محمد جان آسوده بخواب٬ديگران هستند!