برادر خاطرت هست که با صدای آژير قرمز بر خود می‌لرزيديم و در تاريکی مطلق شب ترس را زمزمه می‌کرديم؟...کودکی سختی داشتيم...