گاهی موسيقی با حس نوستالژيکی که زنده می‌کند٬نابودم می‌کند...