صيغه به‌هيچ‌وجه به ازدواج شباهتی ندارد و قابل مقايسه نيست چرا که به همراه صيغه همواره تشويش و اضطراب و عدم اطمينان از آينده وجود دارد و پايانش به نفرت می‌انجامد و از اين لحاظ بسيار شبيه طلاق است و با آن قابل قياس است!

پ.ن:پس٬چرا بعضی‌ها آن را تبليغ می‌کنند؟!!!