-من می‌رم...
-خيلی وقته که رفته‌ای٬چنان که هيچ‌وقت نبوده‌ای...برو به سلامت!