خدا می‌داند شعله‌هايی که روزگاری زندگی‌مان را روشن کرده بودند٬اکنون در کدام گوشه از اين جهان پهناور خاموش گرديده‌اند...