مدتی است کلمه لذت برايم بی‌معنی شده است٬از هيچ‌چيز لذت نمی‌برم...و اين يعنی فاجعه!